Tehnika TEMP - temporary staffing agency
English Bosna i Hercegovina Makedonija
TEL.: +387 66 028 028   Tehnika temp Blogger   TehnikaPERM on LinkedIN   TehnikaPERM on Twitter   TehnikaPERM on Facebook   Tehnika TEMP na portalu YouTube   TehnikaTEMP on Facebook
REGRUTACIJA I SELEKCIJA PROCJENA I OCJENA TESTIRANJE VJEŠTINA O NAMA
Recruitment and selection
Recruitment, selection, Tehnika TEMP
Tehnika TEMP, recruitment, selection
 

TESTIRANJE VJEŠTINA (Dexterity testing)

Testiranje vještina se koristi prilikom rehabilitacije i povratka radnika na posao, za procjenu vještina, moći opažanja i motorne koordinacije prilikom odabira osoblja i njegovog usavršavanja. Ispitivanje vještina se obično koristi u automobilskoj i farmaceutskoj industriji. TehnikaPERM nudi četiri različita testa vještina. Perdue Pegboard test se uglavnom koristi prilikom odabira radnika za poslove koji zahtjevaju fine i grube motoričke vještine i koordinaciju. Procjenjuje grube pokrete šaka, prstiju, ruku i spretnost vrhova prstiju kao što je neophodno u sklopu zadataka. Grooved Pegboard test mjeri brzinu izvršavanja finih motornih zadataka ispitivanjem obe strane tijela. Hand Tool Dexterity test se sastoji od alata i dva nosača sa vijcima, podloškama i maticama. O’Conner Finger Dexterity test se prvenstveno koristi kao prediktivni alat gdje god je važno brzo manipulisanje predmetima, posebno podizanje i pozicioniranje malih dijelova.

 
Purdue Pegboard Test
 
Dexterity test for skills assessment - Purdue Pegboard Test
Perdue Pegboard test je prvi razvio industrijski psiholog Joseph Tiffin, Ph.D., na Univerzitetu Purdue 1948.god. Od tada se ovaj uređaj široko koristi prilikom odabira radnika za poslove koji zahtijevaju finu i grubu motoričku vještinu i koordinaciju. Iako je bio namijenjen za upotrebu u industriji i zadatke u fabričkom okruženju, danas se ispituje primjena testa i u drugim specifičnim područjima kao što je kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, multiplom sklerozom, nakon moždanog udara i kod sličnih bolesti. Fizioterapeuti i radni terapeuti takođe koriste Purdue Pegboard test u rehabilitaciji pacijenata sa povredama, gdje pomoću testa dobijaju osnovne podatke o pacijentu, o progresiji i/ili o stepenu invalidnosti.
 
Grooved Pegboard Test
 
Ovaj test manuelne vještine sadrži 25 rupa, sa nasumično postavljenim prorezima i klinovima koji imaju ključ sa jedne strane. Klin sa ključem se mora rotirati kako bi se ključ mogao umetnuti u odgovarajući prorez. Ovaj postupak mjeri brzinu izvrašavanja finog motornog zadatka, ispitivanjem obe strane tijela, a može se donijeti zaključak o eventualnoj lateralnom oštećenju mozga. Test zahtijeva potpuniju vizuelno-motornu koordinaciju od većine naših testova, a koristi se u nekoliko neuropsiholoških testova, u studentskim laboratorija, te kao skrining tehnika u industrijskom okruženju.
Dexterity test for skills assessment - Grooved Pegboard Test
 
Hand Tool Dexterity Test
 
Dexterity test for skills assessment - Hand Tool Dexterity Test
Ovaj test mjeri osposobljenostu u korištenju običnih mehaničkih alata. Test se sastoji od alata i dva nosača sa vijcima, podloškama i maticama. Cilj zadatka je odvrnuti sve vijke sa jedne uspravne ploče i zavrnuti ih u odgovarajuće redove druge uspravne ploče, sa glavama vijaka na unutrašnjoj strani ploče. Ova vrsta vještine važna je za mnoge industrijske poslove i u obuci zanatlija. Rezultati ovog testa se koriste za određivanje profesionalnog interesa i kao pokazatelj uspjeha gdje posao, odnosno zadaci zahtijevaju upotrebu tih ili sličnih alata.Ovaj test sadrži priručnik za upotrebu, norme, ključ od 15/16 inča, ključ od 1/2 inča, podesivi ključ od 10 inča, šarafciger i sve potrebne vijke, podloške i matice.
 
O’Connor Finger Dexterity Test
 
Zahtijeva ručno postavljanje 3 klina po rupi. Sastoji se od 100 rupa prečnika oko 3/16 inča. Rupe su raspoređene u 10 redova sa međusobnim razmakom od 1/2 inča. Primarno se koristi kao prediktivni alat gdje god je važno brzo manipulisanje predmetima, posebno podizanje i pozicioniranje malih dijelova.
Dexterity test for skills assessment - O’Connor Finger Dexterity Test


TehnikaPERM, With you allready for 15 years   TehnikaPERM and Bonitete
Company PERM Tehnika Ltd is a part of Industriale Group © 2016